92 spam hits today.Posted by:  2
Message:
 EnteredPosterComments 
20150527 19:17 Deacon Blues Saw a new conspiracy theory about the rain in Texas. The flooding is caused by the Military seeding the clouds to destroy Texas and make it easier to occupy.
20150527 11:10 Deacon Blues Marie Harf is now the chief negotiator with Iran. Someone is trying to make Kerry look good. Guess a scapegoat is needed.
20150527 00:20 OldSpook Pappy you and TFSM are both right...Pappy the start is about pot but at the 4 minute mark, there's the "What if...
20150526 23:05 Shipman I dunno, most my friends won't let me snort 'em.

56!
20150526 22:38 Thing From Snowy Mountain I always thought it was about coke too.

You don't need any of that if you have friends.

20150526 20:37 badanov Some Tuesday evening Brooks & Dunn:

20150526 20:29 badanov Of course, my memory isn't want it used to be.
20150526 20:29 badanov Pappy, I always heard it was about cocaine, and if I recall correctly, Cosby said it on the Tonight Show during the Jay Leno reign in the 1990s.
20150526 20:17 Pappy Actually, it was Bill Cosby who said that, and it was about marijuana.
20150526 14:44 OldSpook I jsut crafted this - has anyone heard anthing similar? If not, then I got me an original "Rule"

Promoting commanders for complaisance & compliance instead of competence and courage leads to credulity, corruption, and collapse. -- Oldspook's rule of Military C's.
20150526 14:26 OldSpook for those of you who havent heard it:

I said to a guy, "Tell me, what is it about cocaine that makes it so wonderful," and he said, "Because it intensifies your personality." I said, "Yes, but what if you're an asshole?"

e.g. Krugman
20150526 14:21 OldSpook Appears to be a lot of high pedigrees of the folks writing for them.

Just goes to show you what a high pedigree is worth. I've seen corporals and Spec4's who are about as sharp as a bag of wet mice (They dont call the SP4 insignia "The Sham Shield" for nothing), but I've also seen E-4's smarter than a lot of these folks, and a damned sight more loyal to our country.

It amazes me the way higher education seems to rot some people's minds.

Maybe its like Bill Cosby's old joke about cocaine.
20150525 23:51 badanov I just found out that Russian Motorized Rifle Brigades have a drone company attached. The Rooshun Army is going big on drones.
20150525 23:01 Thing From Snowy Mountain Gee, Shipman, your delivery stinks on ice.
20150525 19:33 Pappy VT is suffering from a number of departures of writing staff

Yes, to put it blandly: A falling out among the patriots over editorial decisions. FWIW, there's multiple sources saying VT is tied to IranPress TV, which has 'friendly' links to the Iranian gov't. Haven't heard about Russian ties, but some of the conspiracy crowd thinks it's a Klingon operation. If it is, it's a successful one; supposedly worth around $800K

BTW, Hamid Gul is supposedly on the editorial board. How's that for fun, frivolity, and ganja?
20150525 18:14 Pappy An Anglican, a Catholic, a Pentecostalist and a Baptist Jew walk into a burger joint...

No, seriously - that's what happened.
20150525 17:57 Shipman Stop me if you've heard this before. 42!
20150525 17:49 Skidmark Might get some rain today.
20150525 15:15 badanov Robert Stacy McCain has made it pretty much a career of wriritng about the insanity of university supported feminism, even coming out with a book about it.

Likewise, I bet I could write an article a day on all the crap these guys accuse each other of, or have been accused of for a year, and still not uncover more than a percent or two of the stuff they have said, written or done.

I was thinking of dedicating a whole site to it, naming it toomuchganja. org
20150525 15:01 badanov VT is suffering from a number of departures of writing staff.
20150525 15:00 badanov One individual says VT is affiliated with Iranian intelligence.
20150525 14:49 badanov Appears to be a lot of high pedigrees of the folks writing for them.
20150525 14:45 badanov Presstv.ir is one of their partner publications.
20150525 13:29 Thing From Snowy Mountain Oldspook: you ever hear the one about the prisoners who are shouting numbers at each other because they've heard each others' jokes so many times?

I understand that Veterans Today is one of Putin's fronts, all patriotic-wallpapered-up.

Forty-One!
20150525 10:16 swksvolFF Getting a cup of coffee, popping by, busy day, wanted to say hey.

Little levity
There was a natural disaster last night.
The tornado missed Dodge City.

Probably not funny; too much talkaround and TV weather duuude last night.

In easy memory, first Memorial Day when it wasn't raining or 105 at 7:00. Have a good one y'all.
20150525 09:08 trailing wife Thank you for making the effort, OldSpook. Fred was working on cleaning that up. But he's been in and out of the hospital lately, which has got in the way of a number of projects.
20150525 05:10 OldSpook Done. Sorry for the accent filled junk, but unless and until the filter makes some sort of sense, I'll do what I have to to bypass it if somethign is importnat. And I think this was important in terms of making the case for immediate dump of articles sourced at that site. Not something to do lightly.
20150525 05:09 OldSpook I still have more exceprts to post.
411 màjór róàdwàyṡ ìn ànd óúṫ óḟ Nèw Yórk wèrè ṫó bè dèṡṫróyèd ón 9/11. Iṫ wàṡ ṫhèṡè ṫèàmṡ, bróúghṫ ìn ḟróm Iṡràè1 ṫhàṫ ìnç1údèd ṫhè Móhàmmèd 4ṫṫà gróúṗ, çónḟìrmèd àṡ dìrèçṫ1y ṫìèd ṫó bóṫh ṫhè CI4 ànd Egyṗṫìàn ìnṫè11ìgènçè ... ṫhè nóṫórìóúṡ órgànìzàṫìón, JINS4, ṫhè Jèwìṡh Inṡṫìṫúṫè ḟór Nàṫìónà1 Sèçúrìṫy 4ḟḟàìrṡ ... Fórṫ Lèè ìṡ ṫhè rèà1 ṡṫàgìng gróúnd ḟór 9/11. Iṫ wàṡ çhóṡèn ḟór à góód rèàṡón. Nèwṡ rèṗórṫṡ ḟróm 9/11 hàvè bèèn è1ìmìnàṫèd ḟróm àrçhìvèṡ, 1ìṡṫṡ óḟ ṫèrrórìṡṫṡ çàúghṫ ṫhèn rè1èàṡèd àṫ ṫhè órdèrṡ óḟ Nèw Yórk Cìṫy ànd Whìṫè Hóúṡè óḟḟìçìà1ṡ....

Chàrṫ1ìè Hèbdó? Thèy góṫ ṫhàṫ çóvèrèd ṫóó "Móṡṫ ṡúṡṗèçṫ ṫhè whó1è àḟḟàìr wàṡ à ḟà1ṡè ḟ1àg óṗèràṫìón ór ṗṡy-óṗ (by ṫhè Móṡṡàd)"
20150525 05:09 OldSpook 4bóúṫ ṫhè ón1y ṫhìng I dìdn'ṫ ḟìnd ìn à 15 mìnúṫè ṗókè àróúnd ṫhàṫ ṡìṫè wàṡ ṫhè ó1d Próṫóçó1 E1dèr óḟ 2ìón b1óód 1ìbè1, ṫhóúgh Im ṗrèṫṫy ṡúrè ìḟ I 1óókèd hàrd ènóúgh, I'd 1ìkè1y ḟìnd ṫhàṫ ṫóó.

Thèṡè ṗèóṗ1è àrè ḟúçkìng núṫṡ. Gènúìnè1y ìnṡànè ór è1ṡè dè1ìbèràṫè1y ṫryìng ṫó ṡṫìr úṗ hàṫrèd àmìdṡṫ ḟà1ṡè à11ègàṫìónṡ ṡúrróúndèd wìṫh ṗṡèúd ṡçìènṫìḟìç dìṡçúṡṡìón - whìçh à11 èvàṗóràṫè ṫhè mìnúṫè ṫhèy àrè èxàmìnèd ç1óṡè1y.

Thàṫ ṡìṫè ìṡ à çó11èçṫìón óḟ mènṫà11y ì11 ṗèóṗ1è rèìnḟórçìng èàçh óṫhèrṡ dè1úṡìónṡ. I'd ṡúggèṡṫ àny àrṫìç1è ṡóúrçèd ḟróm ṫhèm gèṫ ṡúmmàrì1y dúmṗèd ḟór ṫhè ṡṫèàmìng ṗì1è óḟ èxçrèmènṫ ṫhàṫ ìṫ ìṡ. 4nd yèṡ IM ṗìṡṡèd, bèçàúṡè ṫhèy ṗrèṡènṫ ṫhèmṡè1vèṡ àṡ à 1ègìṫ Vèṫèràn'ṡ ṡìṫè. Thèy'rè ṫràdìng ṫhèìr brànd óḟ 1únàçy ànd úṡìng óúr rèṗ àṡ çóvèr ànd çúrrènçy, ṫhè àṡṡhó1èṡ.Pardon the accents, didnt have the patience to figure out what was making the magic word filter shit itself.
20150525 05:08 OldSpook well those arent the banned words.
20150525 05:08 OldSpook organization
20150525 05:07 OldSpook Mohammed
20150525 05:07 OldSpook Jewish
20150525 05:06 OldSpook Mossad
20150525 05:02 OldSpook An èxçèrṗṫ ḟróm ṫhàṫ ṡìṫè ṫhàṫ ṗóṡṫèd ṫhè "Iṡràèlì Nèúṫrón Bómb" çónṡṗìràçy ṡṫóry ("Vèṫèrànṡ Tódày" - ṫàlk àbóúṫ à ḟàlṡè làbèl) - hèrè ṫhèy àrè règàrdìng 9/11:

<èm>Dèàr Iṡràèlì àrṫ ṡṫúdènṫṡ ànd Dànçìng Iṡràèlìṡ, Iḟ yóú hàvè nóṫ ḟìgúrèd ìṫ óúṫ by nów, yèṡ wè knów whó yóú àrè, whàṫ yóú dìd, whó yóúr hàndlèrṡ wèrè, ànd ṫhè kèy ṗèóṗlè whó dìd ṫhìṡ. Màṡṡ múrdèr ìṡ à ṗrèṫṫy ṡèrìóúṡ çrìmè. Thè çórk ón 9-11 hàṡ hèld wèll, búṫ ṡṫàrṫìng ṫó wìgglè nów. Yóú ṡhóúld, ṫóó. Thèrè ìṡ qúìṫè à ṡúrvèìllànçè rèçórd ón yóú ḟólkṡ, ìnçlúdìng Móhàmmèd Aṫṫà çómìng ṫó vìṡìṫ yóú ón à númbèr óḟ óççàṡìónṡ. Thè dèàd hàvè lóṫṡ óḟ ḟrìèndṡ, nóṫ ónly ṫhóṡè ón 9-11, búṫ ṫhóṡè ṫhàṫ ḟóllówèd ìn çóúnṫry àḟṫèr çóúnṫry, ìnçlúdìng ṫhè Irànìàn núçlèàr ṡçìènṫìṡṫṡ yóú múrdèrèd ànd nèvèr ṗúṫ à ṡhrèd óḟ núçlèàr wèàṗónṡ ṗrógràm èvìdènçè ón ṫhè ṫàblè dúrìng ṫhè núkè ṫàlkṡ. Wè àrè çómbìng ṫhróúgh àll ṫhè rèṡìdènṫṡ àṫ ṫhè ṫìmè óḟ ṫhè ṫhrèè jàmmèr búìldìngṡ bèlów, ànd hàvè àlrèàdy nàmèd ṫhè çómṗlèx “Iṡràèl ón ṫhè Húdṡón”.

20150525 04:03 OldSpook It is foolish and wrong to mourn the men who died. Rather we should thank God that such men lived. -- G. S. Patton Jr.
20150525 01:18 Shipman 6 weeks ago TW, I am sick of this damn thing and summer coming on
20150524 19:22 Pappy Pretty much.
20150524 18:44 Glenmore Do wives only ask husbands' opinions so they know which ideas to eliminate from the start?
20150524 17:37 trailing wife Poor Shipman! When did that happen?
20150524 16:05 Shipman Food no good from rong hand

L: after 60 yrs ima dominant!
R: help me put on my pants then dominant one
L: no fu, let's walk around in Deh haynes
R: u c dis cast? Check for hardness dominant one
L: lemme halp wit pants...
20150524 15:58 Shipman forget class OS I am arivee. Maybe go get some tacos, I am ready to jump outa this damn cast, an when I do ima get SPHAGETTI!.

20150524 12:32 Dale I now have several contacts in Russia. Poetry, Art, literature, and classical music. My problem is translations. I have been using Google and I see Bing being used by them I believe. I checked my posts to see what I had sent and it is not what I expected. Male- he, female- she terms. Especially were not translated properly.
Example Oleg Ladyzhensky being a famous writer. Dmitry Zakon from Russia in Germany now. iMusic TV GmbH. Margaretha Rebecca Hopfner Musium director, I believe) It is a lifetime of information they share. They generally love American blues.
20150523 14:04 OldSpook Lets class the joint up a bit.I always preferred Cyd Charisse to Ginger Rogers - those looooong legs. Her and Fred make this look so effortless...
20150523 14:02 OldSpook Putin is getting bolder.
20150523 13:41 badanov They finally got Mozgovoy in a straight up small arms assassination.

Fuckers.
20150523 12:12 Dale I believe this is it. Video is interesting.

http://www.solarwindenergytower.com/the-tower.html
20150523 11:58 Dale I met a young fellow who is very wealthy and talkative. At 17 he applied for a license to do cabinetry. He was told why? when over 40 were currently doing the same work?. He replied good!, that means there is allot of work in this area. He now travels the world doing custom work and is paid very well. He was contacted by the securities and trade for investigation. His stock picks we like insider trading. He purchased 600 dollars worth on a stock. He sells one day before it lost market value(huge increase in stock price). 10th increase rule. On the tenth increase sell. Money people drive up the price then unload. Said to look at solar wind tower system on U Tube. Interesting fellow.
20150523 10:48 badanov
20150522 20:03 badanov I don't think their planners are long term thinkers. It's gonna be: "Hey, we won! What now?"

They still have to hold their gains, and they have to make good their losses. So, toppling the central government may save ISIS, maybe for all time, bit it looks to me like they have to exopand constantly, or their movement will die.
20150522 19:32 Pappy They don't need to hold it for long. Just long enough to topple the government in Baghdad, at least.
20150522 12:09 trailing wife It's not just Iraq though, badanov. It's Iraq and Syria -- and ISIS just took control of both sides of the last border crossing between the two.

Granted, the territory on both sides contains an awful lot of empty desert, but still.
20150522 01:34 badanov My opinion with regard to Iraq is that for all its claims, ISIS can't sustain the losses it has sustained for long.

They have to keep on the offensive, and they can't afford to hold ground. They need more bodies to replace the ones they are grinding into hamburger.

The optics are terrible, to be sure, but in the end, I doubt ISIS will be able to claim much more than a Pyrrhic victory.